Obecní knihovna Loučovice
Naposledy aktualizováno: 26.3.2019

Zřizovatelem knihovny je Obec.
Knihovna v současné době sídlí v prvním patře kulturního domu. Najdete tu oddělení dětské a oddělení pro dospělé.
 

 Knižní fond

Knižní fond k 31.12.2016 tvořilo 13920 svazků.

  
Naučná literatura 3031 sv.
Beletrie 10880 sv.
Časopisy a noviny3 tituly
  
Seznam odebíraných periodik: některá nepravidelně 
 Burda • Českokrumlovský deník • Čtenář •  

 

Výpůjční řád

 
 Výňatky z knihovního řádu
 1. Knihy, časopisy a ostatní dokumenty se půjčují zaregistrovaným čtenářům, kteří za ně ručí po celou dobu trvání výpůjčky.
 2. Při zápisu čtenář předkládá svůj platný občanský průkaz. Na písemné přihlášce svým podpisem stvrzuje, že se zavazuje dodržovat výpůjční řád.
 3. Děti do 15 let se mohou přihlásit do knihovny pouze s písemným souhlasem alespoň jednoho z rodičů (podpis na přihlášce).
 4. Registrační poplatek (viz poplatky) se platí vždy na rok a umožňuje čtenáři využívat služeb všech oddělení knihovny.
 5. Výpůjční doba knih i časopisů je zpravidla 35 kalendářních dní. Po včasné domluvě s obsluhou knihovny lze výpůjční dobu prodloužit.
 6. Knihy zařazené do příručních knihoven se půjčují pouze prezenčně.
 7. Čtenář může využívat všech katalogů a pomůcek, které jsou čtenářům určeny, má právo požádat o zamluvení půjčené knihy, v případě naučné literatury, kterou knihovna ve svém fondu nemá, lze požádat o meziknihovní výpůjční službu.
 8. Povinností čtenáře je ihned knihovně ohlásit změnu jména, adresy, příp. ztrátu čtenářského průkazu, knihy, časopisu nebo jejich zničení či poškození
 9. Při nedodržení výpůjčního řádu jsou na čtenáři vymáhány sankční poplatky (viz poplatky a pokuty).
 10. Knihovna je oprávněna odmítnout výpůjční služby čtenáři, který opakovaně porušuje výpůjční řád nebo svým nevhodným chováním narušuje chod půjčovny.

Provozní řád internetu

Připojení je realizováno prostřednictvím telefonního spojení ADSL
 
 Knihovna umožní veřejnosti přístup za těchto podmínek:
 1. Zájemce nemusí být registrovaným uživatelem městské knihovny.
 2. Zájemce starší 15ti let předloží platný občanský průkaz, pokud není v obci znám.
 3. Dobu pobytu na internetu je možno předem rezervovat.
 4. Uživatelé mohou:
  • vyhledávat informace pomocí protokolu http-stránky www
  • stahovat vyhledané informace na originální disketu pro jednorázové použití zakoupenou v knihovně
  • používat elektronickou poštu prostřednictvím veřejně přístupných služeb (seznam.cz, email.cz apod.)
 5. Uživatelé nesmí:
  • zapínat, resetovat či vypínat počítač
  • provádět změny v konfiguraci programu
  • při stahování informací používat vlastní donesenou disketu
  • instalovat a spouštět vlastní programy
  • vyhledávat, prohlížet a stahovat z internetu stránky obsahující pormografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog
  • takové informace vytvářet a šířit
 6. Uživatelé jsou povinni:
  • dbát pokynů pracovníka knihovny
  • dodržovat ustanovení provozního řádu
  • neodstraňovat vzniklé závady
 7. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Stanovený poplatek za užití internetu je však povinen uhradit.